blyant
40 x 40
 Kom du litne   tusj / akvarell   30 x 25


   Dialog II  blyant 30 x30 2006