blyant
40 x 40












 Kom du litne   tusj / akvarell   30 x 25






   Dialog II  blyant 30 x30 2006